REGULAMIN

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu o nazwie Innovation 2017 Startup (zwanego dalej „Programem„) jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – pod numerem KRS: 00000177032, NIP: 526-23-97-001, REGON: 016102001 (dalej „Organizator”).
 2. Program zostanie przeprowadzony w dniach od 16 stycznia 2017 roku do 25 kwietnia 2017 roku.
 3. Regulamin stanowi podstawę Programu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. Decyzje dotyczące Programu i jego Regulaminu podejmuje Organizator.
 4. Regulamin Programu dostępny jest na stronie innovation.sar.org.pl.

ZGŁOSZENIA

 1. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna działająca pod własną firmą posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej „Uczestnik”).
 3. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora zatrudnieni na podstawie umów określonych w Kodeksie pracy, a także na podstawie umów cywilnoprawnych stale współpracujący z Organizatorem w sprawach związanych z działalnością Organizatora, w tym przygotowaniem Programu.
 4. Uczestnikami nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 7. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.
 5. W ramach Programu zostanie wyłoniony najlepszy Projekt, spośród wszystkich zgłoszonych, spełniających następujące kryteria:
 6. Wypracowany model biznesowy
 7. Wypracowane MVP.
 8. Jury Programu składa się z osób wyznaczonych przez Organizatora. W skład jury (dalej „Jury”) wchodzą jurorzy, który biorą udział w obradach oraz mentorzy (dalej „Mentorzy”), którzy oprócz wypełniania zadań Jurora, biorą udział w procesie mentoringowym, o którym mowa w pkt. 21 Regulaminu.
 9. Uczestnicy oświadczają że:
  1. Zapoznali się z Regulaminem oraz akceptują wszelkie jego postanowienia;
  2. Projekt stanowi rezultat indywidualnej i oryginalnej twórczości i nie narusza niczyich praw, dóbr, przepisów prawa, w tym prawa własności intelektualnej, dobrych obyczajów ani tajemnicy chronionej prawem albo na podstawie zobowiązania, oraz że przysługują im wszelkie prawa do zgłoszenia go do Programu, a ponadto korzystanie z Projektu zgodnie z Regulaminem będzie zgodne z prawem i dobrymi obyczajami;
  3. Dane podane w zgłoszeniu do Programu są zgodne z prawdą, a ich przetwarzanie przez Organizatora będzie zgodne z prawem i nie naruszy prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. Uczestnikom przysługują prawa do zgłaszanego Projektu w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania w Programie oraz w sposób określony w Regulaminie, a ponadto, że w powyższym zakresie prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, a korzystanie z nich w zakresie przewidzianym w Regulaminie nie naruszy prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich lub chronionej tajemnicy;
  5. Z momentem zgłoszenia Projektu, Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji (dalej „Licencja”) wraz z prawem sublicencji na korzystanie z Projektu (w tym Materiałów Multimedialnych, o którym mowa w pkt. 13 Regulaminu) i rozporządzanie nimi w następujących celach:
   1. we wszelkich związanych z Programem działaniach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, które obejmować mogą w szczególności wyprodukowane i rozpowszechnianie wydawnictw papierowych (w tym katalogów) oraz płyt CD, publiczne wystawy, pokazy i prezentacje publiczne, publiczne udostępnianie na stronach internetowych oraz w innych sieciach, w tym telefonii mobilnej, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie i nadawanie i remitowanie audycji, filmów, zdjęć i prezentacji o Projekcie, publikowanie w prasie w związku z informowaniem o Programie;
   2. w celach szkoleniowych i muzealnych, obejmujących m. in. prezentację w ramach szkoleń i prelekcji, udostępnianie w katalogach i archiwach, wraz z prawem do korzystania z dowolnych fragmentów Projektu i dokonywania w nich zmian wynikających z opracowania redakcyjnego lub niezbędnych z punktu widzenia celów informacyjnych i promocyjnych Programu, w szczególności do ich przerywania i komponowania, a także zestawiania z innymi materiałami, w tym Projektem;

W powyższych celach Organizator jest uprawniony do korzystania z Projektów na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym wszystkich wskazanych w art. 50, 74 i 86 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, w zamian za możliwość uczestniczenia w Programie oraz promocję Uczestników.

 1. Ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość powyższych oświadczeń.

ETAPY PROGRAMU

Etap I

 1. Program realizowany jest w czterech etapach.
 2. W etapie pierwszym zadaniem uczestników Programu jest zgłoszenie Projektu do Programu w okresie od 16 stycznia 2017 roku do 28 lutego 2017 roku poprzez:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.innovation.sar.org.pl
  2. dostarczenie filmu / prezentacji multimedialnej / zdjęć (dalej „Materiały Multimedialne”) – prezentujące/y Projekt, zgłaszany przez Uczestników do Programu.

UWAGA: Film nie może być dłuższy niż 2 minuty; Prezentacja multimedialna nie może zawierać więcej niż 10 slajdów; liczba zdjęć nie może być większa niż 5.

 1. wysłanie zgłoszenia (formularz i materiały multimedialne) na adres kornelia.mielczarek@sar.org.pl
 1. Podczas etapu pierwszego wyznaczone przez Organizatora Jury ocenia zgłoszenia i kwalifikuje Uczestników do etapu szkolenia grupowego i mentoringu.
 2. Celem etapu pierwszego jest wyłonienie najlepszych 20 Projektów. Uczestnicy tych projektów wezmą udział w szkoleniu grupowym, programie mentoringowym oraz wezmą udział w Speed Dates (o których mowa w pkt. 23 Regulaminu) w dniu 25 kwietnia 2017 w Studiu Białym, Mińska 65, 03-828 Warszawa.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowego etapu selekcji (przedstawienie prezentacji projektu).
 4. Jury wybierze Uczestników II Etapu na podstawie poniższych kryteriów:
  1. Uczestnicy muszą spełniać następujące warunki:
 5. mogą oferować usługi dla agencji reklamowych, domów mediowych.
 6. ich działania są wartością dodaną do działań marketingowych.
 • mają wypracowany model biznesowy.
 1. mają wypracowane MVP.

 

 1. Ocena Jury będzie uwzględniać:
 1. Potencjał marketingowy usługi / produktu do komercjalizacji. Komercjalizacja rozumiana jako zarabianie na usłudze / produkcie, a w dłuższej perspektywie czasowej finansowa samodzielność startupu bez potrzeby inwestowania ze źródeł zewnętrznych. Potencjał komercjalizacji może być oceniany zarówno dla startupów we wstępnej fazie rozwoju jak i dla przedsięwzięć, które już osiągają przychody ze sprzedaży.
 2. WOW factor / Game changing idea – na ile usługa lub produkt jest świeżą, niespotykaną dotąd ideą, która wywołuje pozytywną reakcję tych, którzy się o niej dowiadują? Dodatkowo w wymiarze wartości biznesowej: czy ten produkt lub usługa ma szansę wpłynąć na rynek (np. wykreować nowe potrzeby i zdefiniować nową kategorię) lub zmienić reguły istniejącej kategorii i w nowy sposób zaspokoić istniejące już potrzeby konsumentów?

Etap II

 1. Nie później niż do 10 marca 2017 roku Organizator opublikuje na innovation.sar.org.pl listę Uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego.
 2. Kwalifikacja do etapu drugiego nastąpi na podstawie analizy danych zawartych w

formularzach zgłoszeniowych oraz podczas spotkania jurorów w dniu wyznaczonym przez Organizatora.

 1. W etapie drugim Uczestnicy biorą udział w szkoleniu grupowym, które odbędzie się 20 marca 2017 roku, zakończonym wybraniem Projektów przez Mentorów do etapu trzeciego – mentoringu.

Etap III

 1. W etapie trzecim Uczestnicy biorą udział w trwającym przez miesiąc mentoringu z Mentorami Programu. Zasady współpracy mentoringowej określone są w oddzielnym dokumencie zwanym: „Kontrakt Mentor – Mantee” (dalej „Kontrakt”) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Uczestnicy oraz Mentor są zobowiązani do podpisania Kontraktu przed rozpoczęciem okresu mentoringowego.
 2. Etap ten polega na indywidualnych szkoleniach z zakresu umiejętności prezentacyjnych. Szkolenie prowadzone jest przez Mentorów na zasadach określonych w Kontrakcie.

Etap IV

 1. Etap czwarty polega na udziale w specjalnej strefie startupowej podczas Innovation 2017, dnia 25 kwietnia 2017. Startupy biorące udział w programie będą miały możliwość odbycia tak zwanych Speed Dates – szybkich randek z uczestnikami wydarzenia. Zapisy na randki będą dokonywane za pomocą specjalnej platformy rejestracyjnej.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu realizacji Programu mogą być zgłaszane za pośrednictwem e-maila na adres kornelia.mielczarek@sar.org.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz adres e-mail składającego reklamację, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a w przypadku określonym w punkcie powyżej, od momentu otrzymania właściwego uzupełnienia. O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail podany w reklamacji.
 6. Werdykt Jury w zakresie wyboru Projektów do programu nie podlega reklamacji.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych podanych w ramach Programu („Dane”), jest Organizator.
 2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Programu. Za zgodą osób, których Dane dotyczą, Dane przetwarzane będą również w innych celach, w tym w celach marketingowych.
 3. Osoba, której Dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich Danych oraz do ich poprawiania. Ponadto osoby te są zobowiązane do poinformowania Organizatora o jakiejkolwiek zmianie Danych.
 4. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetworzenie celu przeprowadzenia Programu uniemożliwia wzięcie udziału Programie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Programu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora lub na materiałach reklamowych lub promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczeniu Projektu z Programu i/lub utracie przez tego Uczestnika prawa do Nagrody.
 3. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą naruszały praw nabytych podmiotów biorących udział w Programie ani nie będą zmieniały istotnych warunków Programu. O zmianach Organizator poinformują na stronie internetowej www.innnovation.sar.org.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Regulamin Konkursu Startup Program 2017

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close