REGULAMIN KONKURSU INNOVATION 2018

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Innovation 2018” (dalej „Konkurs”) jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – pod numerem KRS: 00000177032, NIP: 526-23-97-001, REGON: 016102001 (dalej „Organizator”).
 2. Decyzje dotyczące Konkursu i jego Regulaminu, oraz zatwierdzania prac podejmuje Komitet Organizacyjny Innovation 2018 składający się z osób powołanych przez Organizatora (dalej „Komitet Organizacyjny Konkursu”).
 3. Przewodniczącym Konkursu (dalej „Przewodniczący Konkursu”) jest osoba wskazana przez Organizatora. Przewodniczący Konkursu czuwa nad przebiegiem Konkursu oraz ma decydujący głos w kwestiach spornych.
 4. Audytorem Konkursu jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wybrana przez Organizatora (dalej „Audytor”), do której zadań należy czuwanie nad zgodnością prac jury z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obliczanie wyników głosowania na zasadach określonych w Regulaminie, a także dokonywanie wykładni Regulaminu na wniosek przedstawiciela Organizatora.
 5. Konkurs rozgrywany jest w następujących kategoriach konkursowych (dalej „Kategorie”):
 6. INNOWACYJNY BIZNES
 7. INNOWACYJNE DOŚWIADCZENIE
 • INNOWACYJNE MEDIA

W każdej z Kategorii dodatkowo można dokonać zgłoszenia w podkategorii: Kampania społeczna. Szczegółowy opis Kategorii znajduje się na stronie internetowej: www.innovation.sar.org.pl

 

ZGŁOSZENIE

 

 1. Zgłoszeniu do Konkursu podlegają prace opisujące działania związane z Kategoriami (dalej „Prace”), prowadzone przez osoby i podmioty z branży komunikacji marketingowej, marketingu i mediów oraz wszelkie inne osoby lub podmioty, których Prace związane są z Kategoriami (dalej „Podmiot Zgłaszający”).
 2. Podmiotem Zgłaszającym do Konkursu może być jedynie podmiot indywidualny rozumiany jako bezpośrednio odpowiedzialny za pracę z Klientem i obsługujący Klienta pod własną marką (dalej: „Podmiot Indywidualny”). Przykładowo Podmiotem Indywidualnym są agencje komunikacji marketingowej (dom mediowy, agencja reklamowa, interactive itp.). Podmiotem Indywidualnym jest także Klient. Jeżeli Podmiot Indywidualny jest częścią/należy do Grupy (dalej: Grupa), możliwe jest dopisanie po nazwie brandu Podmiotu Zgłaszającego, również nazwy Grupy, w ramach której działa Podmiot Zgłaszający. Określenie nazwy Podmiotu Zgłaszającego powinno być uzupełnione w Dokumencie proceduralnym w miejscu „Zgłaszający”.

7’.    Podmiot Indywidualny/Podmiot Zgłaszający musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

a). mieć siedzibę na terytorium Polski,

b). świadczyć usługi na rzecz Klientów mających siedzibę na terytorium Polski,

c). na jego rzecz były świadczone usługi przez podmioty mające siedzibę na terytorium Polski.

 1. Zgłoszenia może dokonać więcej niż jeden podmiot („Podmiot Współzgłaszający”). Podmiotem Współzgłaszającym jest agencja, dom mediowy, agencja BD, Klient, którzy w znaczący sposób przyczynili się do powstania Pracy, tj. kampanii, projektu, usługi itp. Do Zgłoszenia Podmiotu Współzgłaszającego stosuje się odpowiednio pkt. 7 Regulaminu.
 2. W przypadku, gdy Podmiot Zgłaszający poda jedynie nazwę Grupy (w ramach której działalność prowadzi więcej niż jeden Podmiot Indywidualny), wówczas Organizator zgłosi się do Podmiotu Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie brakującej nazwy Podmiotu Zgłaszającego, który pracował dla danego Klienta.
 3. Po dokonaniu Zgłoszenia Podmiot Zgłaszający nie ma możliwości dokonania zmiany zgłoszonej nazwy. Organizator, w przypadku gdy podczas weryfikacji Zgłoszeń wykryje nieścisłości w tym zakresie, po uprzedniej konsultacji z Podmiotem Zgłaszającym ma możliwość dokonania zmiany zgłoszonej nazwy.
 4. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie Prace opisujące działania:
  1. zrealizowane w okresie od 07 marca 2017 do 28 lutego 2018roku (w przypadku wydarzeń o charakterze jednorazowym) lub,
  2. zrealizowane w tym okresie etapy szerszych działań (w przypadku działań o charakterze długotrwałym / stałym).
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie, najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 roku zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).
 6. Dokonanie Zgłoszenia wymaga:
  1. Zarejestrowania i zalogowania na platformie: platforma.sar.org.pl. (dalej „Platforma”) oraz prawidłowego wypełnienia dokumentu proceduralnego (dalej „Dokument”) udostępnionego na Platformie, zgodnie z instrukcjami i wskazaniami zamieszczonymi na Platformie. W ramach Platformy oraz Dokumentu, Podmiot Zgłaszający powinien m.in. zamieścić w miejscu oznaczonym „Dostępne konkursy – Innovation 2018” Pracę, na którą składa się:
 7. Formularz zgłoszenia
 8. film prezentujący Pracę (dalej „Film”) – audiowizualną prezentację lub „videoclip” opisujący rozwiązanie objęte Pracą.

UWAGA: Film nie może być dłuższy niż 2 minuty;

 • ponadto fakultatywnie dla wszystkich Kategorii, możliwe jest zamieszczenie dodatkowych materiałów graficznych ilustrujących Pracę tj.: layouty prasowe, zdjęcia, kreacje internetowe itp., z wyjątkiem prezentacji w formacie Power Point, zgodnie z funkcjonalnościami Platformy;

UWAGA: Podmiot Zgłaszających może wgrać na Platformę nie więcej niż 5 dodatkowych plików.

 1. Po wypełnieniu Dokumentu zgodnie z funkcjonalnościami Platformy – wydrukowania Dokumentu, podpisania go przez: osobę odpowiedzialną za Zgłoszenie oraz osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu Zgłaszającego;
 2. Dokonania opłaty od Zgłoszenia (dalej „Opłata”), której wysokość uzależniona jest od terminu, w jakim Zgłoszenie jest wysyłane:

 

Dla Członków SKM SAR

I termin zamknięcia Zgłoszeń – do 9 lutego 2018, godzina 24.00 – opłata 2 000  zł NETTO + 23% VAT;

II termin zamknięcia Zgłoszeń – do 28 lutego 2018, godzina 15.00 – opłata 2 500 zł NETTO + 23%     VAT

 

Dla firm spoza SKM SAR

I termin zamknięcia Zgłoszeń – do 9 lutego 2018, godzina 24.00 – opłata 2 500 zł NETTO + 23% VAT;

II termin zamknięcia Zgłoszeń – do 28 lutego 2018, godzina 15.00 – opłata 2 800 zł NETTO + 23% VAT

 

W przypadku gdy Zgłoszenia dokonuje więcej niż jeden Podmiot Zgłaszający (dalej: „Współzgłoszenie”), za drugi (dodatkowy) Podmiot Zgłaszający obowiązkowa jest dopłata w wysokości 500 zł NETTO + 23% VAT. Za każdy kolejny Podmiot Współzgłaszający obowiązkowa jest dopłata 500zł NETTO + 23 % VAT.

 

W takiej sytuacji, Podmioty Zgłaszające powinny samodzielnie, w oznaczonym miejscu Dokumentu na Platformie, wpisać kwotę za Zgłoszenie, która jest następnie weryfikowana przez Organizatora po zamknięciu etapu przyjmowania zgłoszeń.

Opłata za zgłoszenie powinna być dokonana w formie przelewu na konto Organizatora zgodnie z poniższymi danymi:.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

 1. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

BZ WBK 27 1090 1056 0000 0000 0602 5684;

 1. Przesłania na adres Organizatora tj: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub wysłania na adres e-mail: mielczarek@sar.org.pl i paula.kielar@sar.org.pl podpisanego Formularza wraz z potwierdzeniem dokonania Opłaty.
 1. Techniczne wymogi do zgłaszanych Prac
  1. Wszystkie materiały kreatywne należy wgrać na Platformę konkursową wg opisanej poniżej specyfikacji:
   1. Materiały filmowe – wszystkie materiały filmowe należy wgrać online na Platformę wg poniższej specyfikacji:
 • Waga jednego pliku nie może przekroczyć 100 MB
 • Format: MPEG2 lub MPEG4 – (preferowane mp4/mov, dopuszczamy również avi/mpeg/mpg/flv/wmv)
 • Video
 • Resolution: minimum 720 x 576
 • Audio
 • Stereo, 16bit, 48kHz
 • Bitrate: 224 kbps
 1. Materiały audio
 • MP3 (bitrate 320kbps)
 • Materiały graficzne
 • pliki w formacie JPG w rozdzielczości 300 dpi lub 72 dpi i przestrzeni barw RGB, dłuższy bok 297 mm
 1. Pliki Flash
 • Format swf lub fla
 • Do 2 minut
 1. Linki URL
 • Linki należy wpisać w formularzu zgłoszeniowym w wyznaczonym miejscu

 

 1. Na elementach zgłoszenia, które zostaną zaprezentowane Jurorom nie mogą zostać umieszczone żadne elementy identyfikujące Podmiot Zgłaszający (w tym Podmioty Współzgłaszające), z wyjątkiem zgłoszeń o charakterze autopromocyjnym lub gdy wymienienie danego podmiotu jest niezbędne do opisania zgłoszenia. Złamanie niniejszego postanowienia może wiązać się z dyskwalifikacją Zgłoszenia.
 2. Za moment dokonania Zgłoszenia uważa się chwilę doręczenia Organizatorowi podpisanego Dokumentu wraz z potwierdzeniem dokonania Opłaty, w wysokości określonej w Regulaminie.
 3. Podmiot Zgłaszający oraz osoby podpisane pod Zgłoszeniem, oświadczają że:
  1. Zapoznały się z Regulaminem Konkursu oraz akceptują wszelkie jego postanowienia;
  2. Praca stanowi rezultat indywidualnej i oryginalnej twórczości i nie narusza niczyich praw, dóbr, przepisów prawa, w tym prawa własności intelektualnej, dobrych obyczajów ani tajemnicy chronionej prawem albo na podstawie zobowiązania, oraz że przysługują im wszelkie prawa do zgłoszenia jej do Konkursu, a ponadto korzystanie z Pracy zgodnie z Regulaminem będzie zgodne z prawem i dobrymi obyczajami;
  3. Dane podane w zgłoszeniu do Konkursu są zgodne z prawdą, a ich przetwarzanie przez Organizatora będzie zgodne z prawem i nie naruszy prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. Podmiotowi Zgłaszającemu przysługują prawa do zgłaszanej Pracy oraz wszystkich przesyłanych, załączanych lub zamieszczanych w ramach Zgłoszenia lub Pracy materiałów (dalej łącznie „Materiały”), w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania w Konkursie oraz w sposób określony w Regulaminie a ponadto, że w powyższym zakresie prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, a korzystanie z nich w zakresie przewidzianym w Regulaminie nie naruszy prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich;
  5. Podmiot Zgłaszający udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji (dalej „Licencja”), wraz z prawem udzielenia sublicencji, na przechowywanie Prac oraz Materiałów oraz korzystanie z nich i rozporządzanie nimi w następujących celach:
 4. we wszelkich związanych z Konkursem działaniach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, które obejmować mogą w szczególności wyprodukowanie i rozpowszechnianie wydawnictw papierowych (w tym katalogów) oraz płyt CD zawierających Prace/Materiały, publiczne wystawy, pokazy i prezentacje publiczne, publiczne udostępnianie na stronach internetowych oraz w innych sieciach, w tym telefonii mobilnej, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i remitowanie audycji, filmów i prezentacji o Konkursie, publikowanie w Prasie w związku z informowaniem o Konkursie;
 5. w celach szkoleniowych i muzealnych, obejmujących m. in. prezentację w ramach szkoleń i prelekcji oraz publiczne wystawienie i prezentowanie w salach ekspozycyjnych, udostępnianie w katalogach i archiwach, wraz z prawem do korzystania z dowolnych fragmentów Prac/Materiałów i dokonywania w nich zmian wynikających z opracowania redakcyjnego lub niezbędnych z punktu widzenia celów informacyjnych i promocyjnych Konkursu, w szczególności do ich przerywania i komponowania, a także zestawiania z innymi materiałami, w tym Pracami/Materiałami;

W powyższych celach Organizator jest uprawniony do korzystania z Prac oraz Materiałów na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym wszystkich wskazanych w art. 50, 74 i 86 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, w zamian za możliwość uczestniczenia w Konkursie oraz promocji Podmiotów Zgłaszających.

 1. Ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość powyższych oświadczeń.

 

 1. Każda z Prac może być zgłoszona w dowolnej liczbie Kategorii, z tym jednak zastrzeżeniem, że ta sama Praca nie może być przedmiotem Zgłoszeń więcej niż jednego Podmiotu Zgłaszającego. Jedna Praca

może być zgłoszona przez więcej niż jeden Podmiot Zgłaszający jedynie w ramach Współzgłoszenia.

 1. W przypadku zgłoszenia Pracy w kilku Kategoriach takie Zgłoszenia traktowane są jako odrębne. Podmiot Zgłaszający pracę w kilku Kategoriach zobowiązany jest do wniesienia oddzielnej opłaty za Zgłoszenie w każdej Kategorii.
 2. Organizator sprawdzi poprawność Zgłoszenia z wymaganiami. W przypadku braku wymaganych danych, informacji lub Materiałów w danym Zgłoszeniu Organizator poinformuje o tym Podmiot Zgłaszający. Do

momentu usunięcia błędu nie będzie możliwe zamknięcie Zgłoszenia i wydrukowanie Dokumentu.

 1. Organizator, po uprzednim uzgodnieniu z Podmiotem Zgłaszającym, zastrzega sobie prawo do zmiany Kategorii zgłoszonej Pracy, jeżeli uzna, że Praca została zgłoszona w niewłaściwej Kategorii.
 2. Przekroczenie ostatecznego terminu przyjmowania Zgłoszeń lub przygotowanie lub przesłanie Zgłoszenia w sposób niezgodny z podaną przez Organizatora specyfikacją uprawnia Organizatora do nie przyjęcia Zgłoszenia. W takim przypadku wniesiona Opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.
 3. Podmioty Zgłaszające obowiązane są do dopełnienia we własnym zakresie wszelkich warunków związanych z obiegiem dokumentów potrzebnym do uiszczenia płatności przewidzianej za Zgłoszenia oraz innych ewentualnych opłat, jak np. za druk nominacji w katalogu, opłaty za dodatkowe statuetki dla Współzgłaszajacych, zaproszenia na pierwszy dzień Forum Innovation 2018 – (dalej: „Forum”) – (Podmiot Zgłaszający otrzymuje w wypadku uzyskania nominacji dwa jednoosobowe zaproszenia na pierwszy dzień Forum w celu odbioru nagród konkursowych) . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Podmioty Zgłaszające oraz osoby działające na ich rzecz lub w ich imieniu wszelkich formalności (purchase order). Jednoznacznym zamówieniem na udziału w Konkursie oraz druku nominacji w katalogu jest dostarczenie Organizatorowi  Formularza wraz z potwierdzeniem Opłaty, przez Podmiot Zgłaszający zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie. W związku z powyższym na Formularzu wymagany jest podpis: osoby odpowiedzialnej za Zgłoszenie, oraz osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu Zgłaszającego.

 

JURY

 

 1. Zwycięskie Prace wyłonione zostaną przez jury Konkursu (dalej „Jury”), które składa się z jurorów, będących osobami wybranymi przez Komitet Organizacyjny Konkursu i Organizatora Konkursu (dalej „Jurorzy”). Jurorzy oświadczają, iż zapoznali się z niniejszym Regulaminem, w tym zasadami pracy Jury i zobowiązują się do ich przestrzegania.
 2. Wybór zwycięskich Prac przez Jury odbywa się w dwóch etapach: etapie I odbywającym się w trybie on–line (dalej „Etap I”) oraz etapie II odbywającym się na posiedzeniu (obradach) Jury (dalej „Etap II”).
 3. Funkcję przewodniczącego grupy jurorskiej (dalej „Przewodniczący”) pełni osoba wskazana przez Komitet Organizacyjny Konkursu. Wraz z zespołem technicznym, Przewodniczący nadzoruje pierwszy etap głosowania, liczenia głosów, oraz pomaga w obradach Jury podczas Etapu II. Przewodniczący bierze udział w głosowaniu, na takich samych zasadach jak Juror.
 4. Juror nie ma prawa oceniać Prac zgłoszonych przez Podmioty Zgłaszające, którymi kieruje, kierował, w których pracuje lub pracował, bądź jest lub był z nimi w inny sposób związany w którymkolwiek momencie w okresie od dnia 07 marca 2017 roku do dnia oddania ostatniego głosu podczas Etapu II.

W przypadku zauważenia przez Jurora, że Praca została zgłoszona przez osobę lub podmiot o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest:

 1. W Etapie I – oznaczyć ten fakt przy użyciu funkcji „wstrzymuję się”, jeżeli nie został uprzednio automatycznie wykluczony z głosowania nad daną Pracą przez system strony udostępnionej do głosowania.
 2. W Etapie II – oznaczyć ten fakt na Karcie Jurora znakiem „X”  przy Pracy objętej wyłączeniem.
 1. Organizator oraz Audytor konkursu będą monitorowali przebieg prac Jurorów.

 

 

 

I Etap

 

 1. Celem Etapu I jest wyłonienie najlepszych Prac i sporządzenie zawierającej je Short listy (dalej „Short listy”) w poszczególnych Kategoriach.
 2. Etap I trwa od 07 marca do 21 marca 2018 roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może z własnej inicjatywy lub na wniosek Jurorów zmienić czas trwania Etapu I.
 3. W czasie trwania Etapu I Jurorzy otrzymają od Organizatora indywidualny kod dostępu do strony, na której znajdować się będą Prace uczestniczące w Konkursie (dalej „Strona”). W terminie wskazanym przez Organizatora Jurorzy muszą ocenić wszystkie Prace zgłoszone do Konkursu w Kategoriach, do których zostali przypisani, z zastrzeżeniem pkt 27 niniejszego Regulaminu.
 4. Ocena Prac przez Jurora powinna polegać na ocenie, które Prace zdaniem Jurora powinny znaleźć się na Short liście poprzez dokonanie oceny IN (‘zasługuje na Short listę’) albo OUT (‘nie zasługuje na Short listę’). W przypadkach wskazanych w Regulaminie Juror powinien wybrać opcję „Wstrzymuję się”.
 5. Juror ma prawo zgłoszenia „protestu”, używając w tym celu przycisku „Protest”, w związku z zauważonymi uchybieniami. W takim przypadku Organizator otrzymuje automatycznie oficjalne zgłoszenie protestu i weryfikuje dane oprotestowanej Pracy. W wypadku otrzymania wyjaśnień na zgłoszony protest, Organizator przesyła wyjaśnienia do wszystkich Jurorów danej Kategorii. Juror może przyjąć lub odrzucić wyjaśnienie, wyrażając to poprzez swoją ocenę Pracy.
 6. Juror może poprosić o dodatkowe informacje od Podmiotu Zgłaszającego, Organizatora używając w tym celu funkcji „Pytanie do zgłoszenia”. Podmiot Zgłaszający ma 24 godziny na przesłanie odpowiedzi, które Organizator udostępni wszystkim Jurorom.
 7. Juror może wymienić się uwagami z innymi Jurorami używając w tym celu funkcji „Komentarz”.
 8. Jurorzy po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem, mają możliwość przenoszenia Pracy pomiędzy Kategoriami, jeżeli uznają, że Prace zostały zgłoszone w niewłaściwej Kategorii. Możliwość taka istnieje wyłącznie podczas Etapu I, nie później niż na tydzień przed jego zakończeniem.
 9. Po upływie dnia wyznaczonego jako końcowy dzień Etapu I, dostęp do Strony  zostanie zablokowany.
 10. Po zakończeniu Etapu I przedstawiciel Organizatora lub Audytora obliczy procentowy stosunek głosów „IN” (‘zasługuje na Short listę’) do głosów „OUT” (‘nie zasługuje na Short listę’) dla każdej z Prac i przedstawi Komitetowi Organizacyjnemu do zatwierdzenia listę proponowanych do Short listy Prac w każdej Kategorii. Prace proponowane do Short listy to te, które uzyskały co najmniej 60% pozytywnych wskazań Jurorów (głosy na „IN”).
 11. Komitet Organizacyjny może zmienić dla wybranych lub wszystkich Kategorii procentowy stosunek głosów pozytywnych do negatywnych, którego osiągnięcie uprawnia do znalezienia się na Short liście.
 12. Na prośbę Jurora, Organizator może przesłać zatwierdzoną przez Komitet Organizacyjny Short listę, przy czym każdy Juror jest zobowiązany zachować najwyższą poufność przekazanych danych.

 

 1. Organizator jest uprawniony do pozbawienia Jurora prawa uczestnictwa w Etapie II, w przypadku gdy Juror w Etapie I nie oceni/nie odda głosu na Prace zgłoszone do Konkursu w Kategoriach, do których został przypisany, w terminie wskazanym przez Organizatora.

 

 

II Etap

 

 1. Celem Etapu II (zwany też „Obradami) jest wybór prac, które zostaną nagrodzone. Etap II odbędzie 26 marca 2018 roku w miejscu wskazanym przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu w wyjątkowych przypadkach.
 2. Niestawienie się Jurora na Obradach nie wstrzymuje Obrad i nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia głosowania podczas jego nieobecności.
 3. W ramach Etapu II Jurorzy:
  1. zapoznają się z protestami oraz pytaniami Jurorów i wyjaśnieniami przygotowanymi przez Podmioty Zgłaszające, dotyczącymi Prac z Short Listy;
  2. dokonują przeglądu Prac z Short Listy – każda Praca z Short listy prezentowana jest podczas Obrad w formie prezentacji Filmu oraz Formularza załączonego do każdego Zgłoszenia. Prezentacje Prac odbywają się w ramach poszczególnych Kategorii;
  3. po każdej Kategorii dyskutują na temat Prac z Short listy. Celem dyskusji jest ułatwienie prac Jurorom, którzy mogą mieć wątpliwości i pytania.
  4. wybierają z spośród Prac z Short Listy bezwzględną większością głosów poprzez podniesienie ręki Prace na listę Prac nominowanych do nagrodzenia (dalej „Lista nominowanych”)..
 4. Po każdej Kategorii Jurorzy dokonują oceny Pracy z Listy Nominowanych poprzez samodzielne głosowanie na nagrody na kartach do głosowania (dalej: „Karty”). Karty opatrzone są imieniem i nazwiskiem oraz podpisem Jurora w celu weryfikacji ilości głosów przez Audytora.
 5. Prace znajdujące się na Liście Nominowanych oceniane są w skali od 50 do 100 punktów w tajnym głosowaniu.
 6. Jurorzy oceniają Prace odpowiadając na poniższe pytania, którym przypisane są odpowiednie wagi:
  1. Czy pomysł przełamuje schematy? Kreuje nową wartość?

Waga tej oceny wynosi 0,50

 1. Czy pomysł jest użyteczny? Rozwiązuje określony problem

Waga tej oceny wynosi 0,30

 1. Czy pomysł ma potencjał rozwojowy?

Waga tej oceny wynosi 0,20

 1. Pozostawienie danej Pracy bez oceny lub wpisanie oceny w innej niż przyjęta skali powoduje, iż dany głos nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu średniej dla danej Pracy. Ponadto Juror obowiązany jest parafować każdą poprawkę na Karcie. Jakiekolwiek poprawki bez parafowania ich przez Jurora powodują, iż dany głos nie będzie brany pod uwagę.
 2. Juror przekazuje wypełnioną Kartę przedstawicielowi Audytora po dokonaniu oceny wszystkich Prac z danej Kategorii.
 3. Po zebraniu wszystkich Kart w ramach wszystkich Kategorii Konkursu, Audytor w terminie nie dłuższym niż tydzień od dnia zakończenia Obrad Jury zsumuje punkty przyznane przez Jurorów poszczególnym Pracom. Następnie zostanie obliczona średnia ocen w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (dalej „Ocena”).
 4. Przy obliczaniu Oceny dla danej Pracy nie bierze się pod uwagę Jurorów wyłączonych od głosowania nad tą Pracą.
 5. Po obliczeniu wyników głosowania Audytor bezzwłocznie przekaże je Organizatorowi. Treść Kart jest dostępna wyłącznie dla Organizatora, Audytora oraz ich przedstawicieli.

 

 1. Oceny Jury są poufne, nie podlegają dyskusji i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jury nie ma obowiązku uzasadniania swoich wyborów i ocen.

 

PRACE NAGRODZONE i WYRÓŻNIONE

 1. Prace oceniane przez Jury mogą zostać nagrodzone („Prace Nagrodzone”) lub otrzymać nominację („Nominacje”).
 2. Prace z listy Nominowanych ocenione przez Jury zostają zakwalifikowane do następujących nagród („Nagrody”):
  1. Praca, która uzyskała powyżej 60, ale nie więcej niż 70 punktów zostaje zakwalifikowana do brązowego Innovation („Brązowe Innovation 2018”);
  2. Praca, która uzyskała powyżej 70, ale nie więcej niż 80 punktów zostaje zakwalifikowana do srebrnego Innovation („Srebrne Innovation 2018”);
  3. Praca, która uzyskała powyżej 80 punktów zostaje zakwalifikowana do złotego Innovation („Złote Innovation 2018”).
 3. Wybrane przez Komitet Organizacyjny Złote Innovation 2018 będą mogły być zaprezentowane przez Podmiot Zgłaszający podczas drugiego dnia Forum. W celu dokonania 15-minutowej prezentacji złotej nagrody przed audytorium, Podmiot Zgłaszający otrzyma jedno bezpłatne zaproszenie na Forum.
 4. Komitet Organizacyjny Konkursu może podjąć decyzję o zmianie zdefiniowanych w pkt. 55 przedziałów punktów.
 5. Podmiot Zgłaszający, który zgłosił Pracę Nagrodzoną otrzymuje jedną statuetkę.
 6. Podmioty Zgłaszające lub Podmioty Współzgłaszajace mogą nabyć dodatkowe statuetki na podstawie zamówienia w Biurze Organizacyjnym Konkursu. Koszt statuetki to 1500 zł netto + 23% VAT.
 7. Ogłoszenie Prac Nagrodzonych odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 w Warszawie, podczas pierwszego dnia Forum Innovation 2018.
 8. Zaproszenia na pierwszy dzień Forum można kupić w biurze Biurze Organizacyjnym Konkursu, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie innovation.sar.org.pl. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres e-mail: kornelia.mielczarek@sar.org.pl Koszt zaproszenia to:

Dla członków SAR

300 zł netto + 23%VAT (z VAT 369,00 zł)

Dla firm i agencji niezrzeszonych w SAR:

400 zł netto + 23%VAT (z VAT 492,00 zł)

 

GRAND PRIX

 

 1. Organizator może zdecydować o możliwości przyznania Grand Prix (dalej „Grand Prix”) najlepszej Pracy spośród Prac Nagrodzonych, na zasadach opisanych poniżej. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody Grand Prix bez podania przyczyny.
 2. Organizator może zdecydować o możliwości przyznania oddzielnego Grand Prix dla Prac, które zostały zgłoszone w podkategorii Kampania społeczna.
 3. O przyznaniu Grand Prix decyduje Przewodniczący Jury wraz z Przewodniczącymi Grup Jurorskich na odrębnym posiedzeniu ustalonym przez Organizatora.

 

NAGRODY SPECJALNE „Game Changer”

 

 1. Nagrody Specjalne „Game Changer” (dalej: „Nagrody Specjalne”) przyznawane są wspólnie przez Komitet Organizacyjny oraz Jury Konkursu w następujących kategoriach:
  1. CZŁOWIEK ROKU to nagroda dla osoby – bohatera, którego udział w kształtowaniu komunikacji marketingowej, marketingu, mediów i biznesu oraz osobowość i postawa wywarły największy innowacyjny wpływ na rynek w Polsce.
  2. FIRMA ROKU to nagroda dla firmy, która w najbardziej znaczący sposób zmieniła rzeczywistość i dokonała na rynku polskim najwięcej, ustanawiając nowe standardy jakościowe i trendy na rynku komunikacji marketingowej, marketingu, mediów i biznesu.
  3. WYDARZENIE ROKU to nagroda za najbardziej nowatorskie, ważne dla rozwoju rynku komunikacji marketingowej, marketingu, mediów i biznesu, wydarzenie minionego roku w Polsce.
 2. Kandydatury do Nagród Specjalnych zgłasza Komitet Organizacyjny wraz z zaproszonymi osobami, które w poprzednich edycjach konkursu pełniły funkcje Przewodniczącego konkursu, Przewodniczącego grupy jurorskiej oraz laureatów Nagród Specjalnych.
 3. Jury dokonuje wyboru Osoby, Firmy oraz Wydarzenia, które otrzymają Nagrody Specjalne, spośród kandydatur wskazanych na liście nominowanych bezwzględną większością głosów. Jury może nie przyznać nagrody.

 

RANKING AGENCJI, DOMÓW MEDIOWYCH, MEDIÓW i KLIENTÓW

 

 

 1. W ramach Konkursu powstaje ranking firm będących Podmiotami Indywidualnymi.
 2. Ranking tworzy się w oparciu o następującą punktację. Firma związana z Pracą, która:
 • otrzyma Nominację – otrzymuje 2 punkty
 • otrzyma Brązowe – otrzymuje 4 punkty
 • otrzyma Srebro – otrzymuje 6 punktów
 • otrzyma Złoto – otrzymuje 8 punktów
 • otrzyma tytuł Grand Prix – otrzymuje 12 punktów
 1. W przypadku Współzgłoszenia, każdy z Podmiotów Zgłaszających otrzymuje po 50% punktów określonych powyżej.
 2. Podmiot, którego praca otrzyma Grand Prix nie otrzymuje punktów za Pracę Nagrodzoną. Podmiot, którego Praca otrzyma status Pracy Wyróżnionej lub Nagrodzonej nie otrzymuje punktów za znalezienie się na Liście nominowanych.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość niestworzenia rankingu.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość stworzenia rankingu Grup.
 5. W przypadku gdy Klient zgłasza Pracę samodzielnie otrzymuje 100% punktów, jeśli natomiast występuje jako Podmiot Współzgłaszający otrzymuje 50% punktów określonych powyżej.

 

REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem e-maila na adres paula.kielar@sar.org.pl, do dnia 30 kwietnia 2018 roku.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz adres e-mail składającego reklamację, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizatorzy zwrócą się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a w przypadku określonym w punkcie powyżej, od momentu otrzymania właściwego uzupełnienia. O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji składający reklamację zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail podany w reklamacji.
 6. Werdykt Jury w zakresie wyboru Nagrodzonych Prac nie podlega reklamacji. Reklamacje w tym zakresie Organizator pozostawia bez rozpoznania.

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w ramach Konkursu („Dane”), jest Organizator.
 2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu. Za zgodą osób, których Dane dotyczą, Dane przetwarzane będą również w innych celach, w tym w celach marketingowych.
 3. Osoba, której Dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich Danych oraz do ich poprawiania. Ponadto osoby te są zobowiązane do poinformowania Organizatora o jakiejkolwiek zmianie Danych.
 4. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetworzenie celu przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora lub na materiałach reklamowych lub promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Naruszenie przez Podmiot Zgłaszający lub Współzgłaszający któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczenia Pracy z Konkursu i/lub utracie przez ten Podmiot Zgłaszający prawa do Nagrody.
 3. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą naruszały praw nabytych podmiotów biorących udział w Konkursie. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej Konkursu.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close