TERMINY 2024

  • Start zgłoszeń 10 czerwca
  • Early Birds 10 czerwca - 12 lipca
  • Regular 12 lipca - 19 sierpnia
  • Late 19 sierpnia – 16 września
  • Gala Innovation 27 Listopada

Konkurs Innovation jest konkursem środowiskowym, organizowanym przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Komitet Organizacyjny Innovation, a nad zgodnością Konkursu z regulaminem czuwa audytor SKP.

Uczestnikami konkursu mogą być firmy - agencje komunikacji marketingowej (reklamowa, interactive, eventowa, PR, Brand Design, domy mediowe itp.), firmy technologiczne (Agencje Ad Tech), media, klienci, start-upy, domy produkcyjne, studia postprodukcyjne, agencje fotograficzne, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe - rozumiane jako brand, bezpośrednio odpowiedzialny za pracę i obsługę klienta pod własną marką.

Tak, Klient może dokonać zgłoszenia samodzielnie, w przypadku gdy był jedynym twórcą zgłaszanej Pracy, samodzielnie ją wdrażał, zrealizował i lokował w mediach.

a. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace konkursowe, które były realizowane w okresie od 13.09.2023 do 27.09.2024 r. Prace mogły rozpocząć się wcześniej lub zakończyć później, lecz decydująca część komunikacji musiała być prowadzona w kwalifikującym okresie i do tego okresu musi odnosić się Zgłoszenie, a także wszystkie dotyczące Pracy dane.

b. W kategorii „Innowacje w Biznesie” można zgłaszać Prace, realizowane co najmniej przez dwa lata z ostatnią publikacją w 2023 roku lub później, pod warunkiem, że nie były one wcześniej zgłaszane do konkursu Innovation przez Organizatora

 

 

Prace, które były zgłaszane w poprzednich edycjach konkursu, nie kwalifikują się do zgłaszania w bieżącej edycji. 

a. Lider 1 oraz Lider 2 płacą za zgłoszenie i otrzymują po jednej statuetce oraz punkty do rankingu.

b. Wymienienie Współzgłaszających w zgłoszeniu wiąże się z dodatkowymi opłatami (1000 zł NETTO).

c. Wpółzgłaszający otrzymuje o połowę mniej punktów do rankingu, nie otrzymuje statuetki. Może zamówić statuetkę za dodatkową opłatą.

d. Współzgłaszający jest wyczytywany na Gali Konkursu Innovation oraz wyświetlany przy ogłaszaniu nominacji i nagród. 

e. Współzgłaszający nie może osobno zgłosić tej samej pracy.

Prace należy zgłaszać na platformie konkursowej SAR: https://konkursy.sar.org.pl/

PDF do pobrania

Dopuszczalna liczba plików do wgrania na Platformę to 1 do max 10 spośród niżej wymienionych:

 

1. Materiały graficzne

• Pliki w formacie JPG (uwaga! Nie można załączać plików w formacie PDF) w rozdzielczości 300 dpi lub 72 dpi i przestrzeni barw RGB, dłuższy bok 297 mm

 

2. Materiały filmowe Waga jednego pliku nie może przekroczyć 500MB

• Film nie może być dłuższy niż 3 minuty

• Format: Preferowane mp4

• Dopuszczalna jest kompresja w trybie VBR oraz CBR

• Video: Resolution: minimum 720x576 lub 1024x576

• Audio: Stereo, 16bit, 48kHz Bitrate: 224 kbps

 

3. Materiały audio • MP3 (bitrate 320kbps)

 

4. Linki URL

Tak. Na co warto zwrócić uwagę?

a. Zgłoszenie w każdej kolejnej kategorii wymaga oddzielnej płatności.

b. Po terminie przyjmowania zgłoszeń nie ma możliwości zmiany kategorii zgłaszanej pracy.

W każdej z Kategorii dodatkowo można dokonać zgłoszenia w podkategorii: Kampania społeczna. Prace te zwolnione są z opłaty. Do podkategorii tej wliczają się działania społeczne, które w nowatorski sposób połączyły przekaz reklamowy, z treściami w danym medium, lub w niekonwencjonalny sposób wykorzystały treści tworzone przez konsumentów. Treści odpowiadają na potrzeby odbiorców, pomagają im rozwiązywać problemy, dostarczają wiedzy.

a. Rejestracja / logowanie na platformie konkursowej SAR: https://konkursy.sar.org.pl/

b. Wypełnienie formularza online 

c. Dołączenie materiałów kreatywnych 

d. Zamknięcie zgłoszenia

e. Opłacenie zgłoszenia

f. Wgranie na platformę zgłoszeniową dokumentów - podpisanego dokumentu proceduralnego oraz potwierdzenia przelewu.

Może być, jednak Organizator nie gwarantuje zrozumienia przez jurora opisów w zgłoszeniu. Organizator nie wymaga od jurora biegłej znajomości języka angielskiego. 

Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez Organizatora. Lider 1 otrzyma najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń informację o brakach formalnych w Zgłoszeniu z możliwością uzupełnienia ich w wyznaczonym przez Organizatora terminie (patrz regulamin).

Nie, tylko dla nominowanych.

a. W cenie zgłoszenia jest jedna statuetka dla Lidera 1 oraz jedna statuetka dla Lidera 2. Nagrodzeni "Innovation of the Year” oraz „Charity of the Year" otrzymują statuetki bezpłatnie.

b. Jest możliwość zamówienia dodatkowych statuetek.

a. Tak, rabaty przysługują agencjom zrzeszonym w SAR (https://innovation.sar.org.pl/price-list)

b. Zwolnienie z opłat za jedno zgłoszenie dotyczy również START UPów. 

c. Organizator ma prawo udzielić rabatu bądź całkowicie zwolnić od opłat Liderów, które w
szczególności są
osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub mikroprzedsiębiorcami w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

 

Należy wysłać maila na adres innovation@sar.org.pl z informacją o projekcie, liczbą prac oraz kategorią, w jakiej mają być zgłoszone.

Tak, na platformie konkursowej SAR po zamknięciu zgłoszeń istnieje możliwość wygenerowania faktury proforma.

Zarówno w dokumencie proceduralnym, jak i w fakturze proforma widoczne są tylko zamknięte zgłoszenia.

Nie.

Organizator wystawia fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty otrzymania płatności. 

Nie. Jury obraduje w podziale na grupy, tj. Innowacje w Biznesie, Innowacje w Komunikacji, Innowacje w Mediach.

Skład jury wybierany jest przez Komitet Organizacyjny.

Tak, ale Juror nie ma prawa oceniać Prac zgłoszonych przez Podmioty, którymi kieruje, kierował, w których pracuje lub pracował, bądź jest lub był z nimi w inny sposób związany w którymkolwiek momencie w okresie od 13.09.2023 do dnia oddania ostatniego głosu podczas Etapu II. Juror nie może również oceniać Pracy, jeżeli jest lub był w okresie od 13.09.2023 do dnia oddania ostatniego głosu podczas Etapu II związany z jakimkolwiek innym podmiotem, który wykonywał lub zlecał wykonanie działania, którego dotyczy Praca.

 

W przypadku zauważenia przez Jurora, że Praca została zgłoszona przez osobę lub podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest:

a. W Etapie I - oznaczyć ten fakt przy użyciu funkcji „wstrzymuję się”, jeżeli nie został uprzednio automatycznie wykluczony z głosowania nad daną Pracą przez system strony udostępnionej do głosowania.

b. W Etapie II - oznaczyć ten fakt na Karcie Jurora w "Aplikacji” do głosowania przy Pracy objętej wyłączeniem i dodatkowo opuścić "pokój obrad " podczas omawiania i głosowania nad daną Pracą.

a. I ETAP – ocenianie online. Jurorzy zapoznają się ze wszystkimi zgłoszeniami i głosują na shortlisty.

b. Jurorzy nie mają wglądu w metryczki zgłoszeń, zgłoszenia są anonimowe.

c. Juror przy ocenie Prac korzysta z opcji IN dla Prac, które kwalifikują się na Shortlistę lub OUT dla Prac, które według niego nie kwalifikują się na Shortlistę. Prace z Shortlisty to te, które uzyskały co najmniej 60% pozytywnych wskazań Jurorów (głosy na „IN”).

d. II ETAP – obrady Jury. Jurorzy zatwierdzają shortlisty, a następnie głosują na nagrody.

• Praca, która uzyskała poniżej 60 punktów, pozostaje na liście Nominowanych

• Brąz - Praca, która uzyskała Ocenę równą bądź wyższą od 60 punktów, ale poniżej 70 punktów

• Srebro - Praca, która uzyskała Ocenę równą bądź wyższą od 70, ale poniżej 80 punktów

• Złoto - Praca, która uzyskała Ocenę równą lub wyższą od 80 punktów.

e. Nad przebiegiem obrad na każdym etapie czuwa Organizator i Audytor oraz Przewodniczący Jury.

f. Szczegółowe informacje dotyczące oceny Prac w regulaminie Innovation.

a.ORGINALNOŚĆ (IDEA): Dlaczego ten projekt jest oryginalny, świeży, innowacyjny? Czy jest pierwszy w swojej skali? waga 0,5;
b. ZMIANA I PROGRESYWNOŚĆ (STRATEGIA): Jak projekt zmienił status quo? - waga 0,3;
c. WPŁYW I KORZYŚĆ (EFEKT/POTENCJAŁ): Czy i jakie korzyści może przynieść ten projekt marce, konsumentowi, otoczeniu - waga 0,2

Nie, jury nie ma obowiązku przyznawania nominacji lub nagród w każdej kategorii/ podkategorii.

a. Nominacje

b. Brąz

c. Srebro

d. Złoto

e. Innovation of the Year oraz Charity of the Year

f. Nagrody specjalne

a. Nagrody Specjalne, tj. „Game Changer” przyznawane są wspólnie przez Komitet Organizacyjny oraz Jury Konkursu w następujących kategoriach:

 

• CZŁOWIEK ROKU to nagroda dla osoby – bohatera, którego udział w kształtowaniu komunikacji marketingowej, marketingu, mediów i biznesu oraz osobowość i postawa wywarły największy innowacyjny wpływ na rynek w Polsce.

• FIRMA ROKU to nagroda dla firmy, która w najbardziej znaczący sposób zmieniła rzeczywistość i dokonała na rynku polskim najwięcej, ustanawiając nowe standardy jakościowe i trendy na rynku komunikacji marketingowej, marketingu, mediów i biznesu.

• WYDARZENIE ROKU to nagroda za najbardziej nowatorskie, ważne dla rozwoju rynku komunikacji marketingowej, marketingu, mediów i biznesu, wydarzenie minionego roku w Polsce.

 

b. Kandydatury do Nagród Specjalnych zgłasza Komitet Organizacyjny wraz z zaproszonymi osobami, które w poprzednich edycjach konkursu pełniły funkcje Przewodniczącego konkursu, Przewodniczącego grupy jurorskiej oraz laureatów Nagród Specjalnych. Kandydatury zgłaszane są na podstawie informacji powszechnie znanych.

c. Więcej na temat Nagród Specjalnych w Regulaminie.

Lista nominacji publikowana jest na stronie i linkowana w konkursowych social mediach po zakończeniu obrad jury. Nagrodzeni są ogłaszani na Gali Innovation, a następnie ich lista publikowana na stronie www i w social mediach.

Liczba zaproszeń dla nominowanych będzie warunkowana i/lub limitowana w zależności od formuły Gali (online, offline lub hybryda). Więcej informacji wkrótce.

Nagrodzeni brązem, srebrem, złotem oraz wyróżnieni nagrodami specjalnymi otrzymują statuetki projektowane co roku przez znane studia projektowe. Statuetki wliczone są w cenę zgłoszenia dla Liderów oraz nagrodzonych "Innovation of the Year” oraz „Charity of the Year". Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych statuetek.

Kontakt

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa tel +48 (22) 898 84 25

PROJECT DIRECTOR

Anna Zimecka anna.zimecka@sar.org.pl

SENIOR PROJECT MANAGER

Daniel Kuber 517 284 368 daniel.kuber@sar.org.pl

SENIOR PROJECT MANAGER

Maria Zaremba 512 609 934 maria.zaremba@sar.org.pl

PROJECT MANAGER

Damian Tokarski 508 308 115 damian.tokarski@sar.org.pl

PROJECT COORDINATOR

Izabela Bielecka 780 177 136 izabela.szymanska@sar.org.pl

PROJECT COORDINATOR

Kinga Barszcz 507 013 206 kinga.barszcz@sar.org.pl

Gala KTR/Innovation