Pomysły i idące za nimi rozwiązania mają swoje fazy.

Fazę innowacji, w której idea, przecierając nowy szlak, musi zmierzyć się z zastanym kontekstem i dostępnymi narzędziami. Fazę ewaluacji kreatywności, w której ocenia się aktualność i trafność danego rozwiązania, a w końcu fazę ewaluacji efektywności, w której można przyjrzeć się jakości i częstotliwości interakcji oraz zaobserwować skalę biznesowej zmiany.

Każdą z tych faz oceniamy w innym konkursie: Innovation, KTR i Effie.

KONKURS INNOVATION

Tworzenie innowacji to odkrywanie ścieżek, którymi jeszcze nikt nie podążał. To szukanie pionierskich, nowatorskich rozwiązań, nowych narzędzi, a nawet wynalazków, które znajdują zastosowanie w biznesie, komunikacji marketingowej i kulturze, kształtując ich przyszłość. Liczy się tu zarówno poziom innowacyjności w ramach istniejących kategorii, jak i przełamywanie ich i wyznaczanie zupełnie nowych dróg. To wdrażanie dużych, ale też drobnych zmian, które pomagają zaspokoić niezauważone wcześniej potrzeby lub wychodzą naprzeciw aktualnym, istotnym wyzwaniom.

Konkurs Innovation przeznaczony jest dla projektów z obszaru biznesu, mediów i komunikacji wyznaczających nowe kierunki w tych obszarach. Doceniamy zarówno duże, wdrożone projekty, jak i te, które już powstały, ale póki co nie zdążyły jeszcze zbudować skali i wyników lub znajdują się na etapie prototypu. Innovation nagradza przede wszystkim nieszablonowość rozwiązań w danych kontekstach, a nie rezultaty ich wdrożenia. Głównym kryterium jest zmiana i potencjał jej oddziaływania w przyszłości.

Każdy może być innowatorem w swojej dziedzinie, a my doceniamy tych najlepszych.

Cennik

  • Early Birds od 2000 zł
  • Standard od 2500 zł
Sprawdź szczegóły

Terminy

  • Early Birds 16.07
  • Final Deadline 20.09
  • Obrady Jury październik
  • Gala 26.11
Konkurs Innovation jest konkursem środowiskowym, organizowanym przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Komitet Organizacyjny Innovation, a nad zgodnością Konkursu z regulaminem czuwa audytor LSW.
Uczestnikami konkursu mogą być firmy - agencje komunikacji marketingowej (reklamowa, interactive, eventowa, PR, Brand Design, domy mediowe itp.), firmy technologiczne (Agencje Ad Tech), media, klienci, start-upy, domy produkcyjne, studia postprodukcyjne, agencje fotograficzne, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe - rozumiane jako brand, bezpośrednio odpowiedzialny za pracę i obsługę klienta pod własną marką.
Tak, Klient może dokonać zgłoszenia samodzielnie, w przypadku gdy był jedynym twórcą zgłaszanej Pracy, samodzielnie ją wdrażał, zrealizował i lokował w mediach.
Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace, które były zrealizowane w okresie 20.02.2020 do 20.09.2021. Prace te mogły rozpocząć się wcześniej lub zakończyć później, lecz decydująca część komunikacji musiała być prowadzona w kwalifikującym okresie i do tego okresu musi odnosić się Zgłoszenie, a także wszystkie dane dotyczące Pracy.
Prace, które były zgłaszane w poprzednich edycjach konkursu, nie kwalifikują się do zgłaszania w bieżącej edycji. 
a. Lider 1 oraz Lider 2 płacą za zgłoszenie i otrzymują po jednej statuetce oraz punkty do rankingu. b. Wymienienie Współzgłaszających w zgłoszeniu wiąże się z dodatkowymi opłatami (500 zł NETTO). c. Wpółzgłaszający otrzymuje o połowę mniej punktów do rankingu, nie otrzymuje statuetki. Może zamówić statuetkę za dodatkową opłatą. d. Współzgłaszający jest wyczytywany na Gali Konkursu Innovation oraz wyświetlany przy ogłaszaniu nominacji i nagród.  e. Współzgłaszający nie może osobno zgłosić tej samej pracy.
Prace należy zgłaszać na platformie konkursowej SAR: https://konkursy.sar.org.pl/
Dopuszczalna liczba plików do wgrania na Platformę to 1 do max 10 spośród niżej wymienionych: 1. Materiały graficzne • Pliki w formacie JPG (uwaga! Nie można załączać plików w formacie PDF) w rozdzielczości 300 dpi lub 72 dpi i przestrzeni barw RGB, dłuższy bok 297 mm 2. Materiały filmowe Waga jednego pliku nie może przekroczyć 300MB • Film nie może być dłuższy niż 3 minuty • Format: Preferowane mp4 • Dopuszczalna jest kompresja w trybie VBR oraz CBR • Video: Resolution: minimum 720x576 lub 1024x576 • Audio: Stereo, 16bit, 48kHz Bitrate: 224 kbps 3. Materiały audio • MP3 (bitrate 320kbps) 4. Linki URL
Tak. Na co warto zwrócić uwagę? a. Zgłoszenie w każdej kolejnej kategorii wymaga oddzielnej płatności. b. Po terminie przyjmowania zgłoszeń nie ma możliwości zmiany kategorii zgłaszanej pracy.
W każdej z Kategorii dodatkowo można dokonać zgłoszenia w podkategorii: Kampania społeczna. Prace te zwolnione są z opłaty. Do podkategorii tej wliczają się działania społeczne, które w nowatorski sposób połączyły przekaz reklamowy, z treściami w danym medium, lub w niekonwencjonalny sposób wykorzystały treści tworzone przez konsumentów. Treści odpowiadają na potrzeby odbiorców, pomagają im rozwiązywać problemy, dostarczają wiedzy.
a. Rejestracja / logowanie na platformie konkursowej SAR: https://konkursy.sar.org.pl/ b. Wypełnienie formularza online  c. Dołączenie materiałów kreatywnych  d. Zamknięcie zgłoszenia e. Opłacenie zgłoszenia f. Wysłanie dokumentu proceduralnego wraz z potwierdzeniem przelewu mailem na adres innovation@sar.org.pl 
Może być, jednak Organizator nie gwarantuje zrozumienia przez jurora opisów w zgłoszeniu. Organizator nie wymaga od jurora biegłej znajomości języka angielskiego. 
Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez Organizatora. Lider 1 otrzyma najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń informację o brakach formalnych w Zgłoszeniu z możliwością uzupełnienia ich w wyznaczonym przez Organizatora terminie (patrz regulamin).
Nie, tylko dla nominowanych.
a. W cenie zgłoszenia jest jedna statuetka dla Lidera 1 oraz jedna statuetka dla Lidera 2. Nagrodzeni Grand Prix otrzymują statuetki bezpłatnie. b. Jest możliwość zamówienia dodatkowych statuetek.
a. Tak, zgłaszającym w I terminie przysługuje rabat EARLY BIRDS (https://innovation.sar.org.pl/price-list) b. Rabaty przysługują również agencjom zrzeszonym w SAR (https://innovation.sar.org.pl/price-list) c. Organizator ma prawo udzielić rabatu bądź całkowicie zwolnić od opłat Podmioty, które w szczególności są osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub mikroprzedsiębiorcami. W takim przypadku prosimy o kontakt z Organizatorem konkursu pod adresem innovation@sar.org.pl
Należy wysłać maila na adres innovation@sar.org.pl z informacją o projekcie, liczbą prac oraz kategorią, w jakiej mają być zgłoszone.
Tak, na platformie konkursowej SAR po zamknięciu zgłoszeń istnieje możliwość wygenerowania faktury proforma.
Zarówno w dokumencie proceduralnym, jak i w fakturze proforma widoczne są tylko zamknięte zgłoszenia.
Nie.
Organizator wystawia fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty otrzymania płatności. 
Nie. Jury obraduje w podziale na grupy, tj. Innowacje w Biznesie, Innowacje w Komunikacji, Innowacje w Mediach.
Skład jury wybierany jest przez Komitet Organizacyjny.
Tak, ale Juror nie ma prawa oceniać Prac zgłoszonych przez Podmioty, którymi kieruje, kierował, w których pracuje lub pracował, bądź jest lub był z nimi w inny sposób związany w którymkolwiek momencie w okresie od 20.02.2020 do dnia oddania ostatniego głosu podczas Etapu II. Juror nie może również oceniać Pracy, jeżeli jest lub był w okresie od 20.02.2020 do dnia oddania ostatniego głosu podczas Etapu II związany z jakimkolwiek innym podmiotem, który wykonywał lub zlecał wykonanie działania, którego dotyczy Praca. W przypadku zauważenia przez Jurora, że Praca została zgłoszona przez osobę lub podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest: a. W Etapie I - oznaczyć ten fakt przy użyciu funkcji „wstrzymuję się”, jeżeli nie został uprzednio automatycznie wykluczony z głosowania nad daną Pracą przez system strony udostępnionej do głosowania. b. W Etapie II - oznaczyć ten fakt na Karcie Jurora w "Aplikacji” do głosowania przy Pracy objętej wyłączeniem i dodatkowo opuścić "pokój obrad " podczas omawiania i głosowania nad daną Pracą.
a. I ETAP – ocenianie online. Jurorzy zapoznają się ze wszystkimi zgłoszeniami i głosują na shortlisty. b. Jurorzy nie mają wglądu w metryczki zgłoszeń, zgłoszenia są anonimowe. c. Juror przy ocenie Prac korzysta z opcji IN dla Prac, które kwalifikują się na Shortlistę lub OUT dla Prac, które według niego nie kwalifikują się na Shortlistę. Prace z Shortlisty to te, które uzyskały co najmniej 60% pozytywnych wskazań Jurorów (głosy na „IN”). d. II ETAP – obrady Jury. Jurorzy zatwierdzają shortlisty, a następnie głosują na nagrody. • Praca, która uzyskała poniżej 60 punktów, pozostaje na liście Nominowanych • Brąz - Praca, która uzyskała Ocenę równą bądź wyższą od 60 punktów, ale poniżej 70 punktów • Srebro - Praca, która uzyskała Ocenę równą bądź wyższą od 70, ale poniżej 80 punktów • Złoto - Praca, która uzyskała Ocenę równą lub wyższą od 80 punktów. e. Nad przebiegiem obrad na każdym etapie czuwa Organizator i Audytor oraz Przewodniczący Jury. f. Szczegółowe informacje dotyczące oceny Prac w regulaminie Innovation.
a. ZMIANA: Czy dany pomysł ma potencjał odmienić istniejące kierunki lub wskazać nowe? waga 0,5 b. WPŁYW: Czy ta zmiana oddziałuje lub ma potencjał istotnie wpłynąć na rzeczywistość? waga 0,3 c. DOBRO: Czy ten wpływ na rzeczywistość jest lub może być pozytywny i w jakim stopniu? waga 0,2
Nie, jury nie ma obowiązku przyznawania nominacji lub nagród w każdej kategorii/ podkategorii.
a. Nominacje b. Brąz c. Srebro d. Złoto e. Grand Prix f. Nagrody specjalne
a. Nagrody Specjalne, tj. „Game Changer” przyznawane są wspólnie przez Komitet Organizacyjny oraz Jury Konkursu w następujących kategoriach: • CZŁOWIEK ROKU to nagroda dla osoby – bohatera, którego udział w kształtowaniu komunikacji marketingowej, marketingu, mediów i biznesu oraz osobowość i postawa wywarły największy innowacyjny wpływ na rynek w Polsce. • FIRMA ROKU to nagroda dla firmy, która w najbardziej znaczący sposób zmieniła rzeczywistość i dokonała na rynku polskim najwięcej, ustanawiając nowe standardy jakościowe i trendy na rynku komunikacji marketingowej, marketingu, mediów i biznesu. • WYDARZENIE ROKU to nagroda za najbardziej nowatorskie, ważne dla rozwoju rynku komunikacji marketingowej, marketingu, mediów i biznesu, wydarzenie minionego roku w Polsce. b. Kandydatury do Nagród Specjalnych zgłasza Komitet Organizacyjny wraz z zaproszonymi osobami, które w poprzednich edycjach konkursu pełniły funkcje Przewodniczącego konkursu, Przewodniczącego grupy jurorskiej oraz laureatów Nagród Specjalnych. Kandydatury zgłaszane są na podstawie informacji powszechnie znanych. c. Więcej na temat Nagród Specjalnych w Regulaminie.
Lista nominacji publikowana jest na stronie i linkowana w konkursowych social mediach po zakończeniu obrad jury. Nagrodzeni są ogłaszani na Gali Innovation, a następnie ich lista publikowana na stronie www i w social mediach.
Liczba zaproszeń dla nominowanych będzie warunkowana i/lub limitowana w zależności od formuły Gali (online, offline lub hybryda). Więcej informacji wkrótce.
Nagrodzeni brązem, srebrem, złotem oraz wyróżnieni nagrodami specjalnymi otrzymują statuetki projektowane co roku przez znane studia projektowe. Statuetki wliczone są w cenę zgłoszenia dla Liderów oraz nagrodzonych Grand Prix. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych statuetek.

Kontakt

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
tel +48 (22) 898 84 25

Project Director

Anna Zimecka
anna.zimecka@sar.org.pl

Project Coordinator

Teresa Zielińska
660 450 454
teresa.zielinska@sar.org.pl

Project Coordinator

Patrycja Stala
507 013 206
patrycja.stala@sar.org.pl
Partnerzy